Светлин Йотов

UI/UX Designer Web Developer Photographer

Uni

Назад Икономика

QR Code

...

Разработете QR-code на Лекцията "Капитал".
1. Прочетете записките си от лекцията.
2. Помислете, как да резюмирате лекцията чрез 7 изречения. 
4. Направете код на резюмето, като използвате QR-code generator.
3. Запишете кодът във вашето портфолио.


Капиталът е имуществото на едно домакинство, което ще се използва за осъществяване на стопанска дейност. Разделя се на няколко вида според формата на проявление (парична и вещна), според ролята му за осъществяване на стопанска дейност (основен - с основополагаща роля, и оборотен) и според собствеността. Спрямо собствеността се разделя на 4 групи - собствен капитал (записан, премия от емисия на ценни книжа, резерв от последващи преоценки, други резерви - законови, при учредяване и изкупуване, финансов резултат и финансов резерв от текущата година). Втората група са провизии - задължения с неуточнен размер - за пенсионно осигуряване, данъци и други. Третата са краткосрочни и дългосрочни задължения като облигационни заеми, към банки, по получени аванси, към доставчици, към предприятия от група (фирми с които се осъществяват трайни връзки), към смесени и асоциирани предприятия. Последната група са финансирания и приходи за бъдещи периоди, които са безвъзмездни и се отпускат строго целево след конкурс. Структурата на капитала отразява относителния дял на отделни групи към общия капитал като данните се представят с дробно число (0,15) или процент (15%).

Ресурси:

Infographic

...

Ресурси:

Animoto

Cloud

...
...
Инвестициите се разделят на няколко видя спрямо различни показатели. Според ролята, която имат за създаване на предприятието се разделят на преки (директна връзка с развитие на предприятието – машини, оборудване) и непреки (създават необходимата инфраструктура за функциониране на предприятието – водопровод, газопровод, пътища, паркинги и други). Според съдържанието се разделят на инвестиции за ново строителство и инвестиции в разширяване (надстрояване), реконструкция (промяна в сградата), модернизация (добавяне на нова функционалност). Инвестициите са свързани и с дълготрайните активи – стари, които се бракуват или подменят и нови, т.е. усвояване на нови продукти. Според иновациите инвестициите са продуктови (развитие на налична или усвояване на нова техника), технологични (съществуваща технология се осъвременява/подновява) и организационни/управленски (промени в начина на работа). Има инвестиции за персонала (заплати и др.) и финансови инвестиции в акции и ценни книжа.
Познаването на видовете инвестиции е жизнено важно за правилното разпределение на капитала в дадено предприятие и структурата се изразява чрез относителният дял на отделните видове в общата стойност.